งานวิจัยสาขาการจัดการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2559ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
ปีงบประมาณ 2559
ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
แหล่งทุน
1.แรงจูงใจและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559ดร. รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ศักยภาพเชิงพื้นที่และลักษณะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559
นางสาว ปาณิศา ปัญญาเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3คุณภาพบริการกับแนวทางเพิ่มมูลค่าด้านการบริการของโฮมสเตย์ : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559
นาย สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
นาย อธิชา แขวงโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4นักท่องเที่ยวประเภทขับรถเที่ยวชาวไทยตามเส้นทางเมืองผ่านสู่ภาคเหนือ กับ การรับรู้คุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ องค์ประกอบของสินค้าและประสบการณ์ด้านการซื้อสินค้าของที่ระลึก
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559
นางสาว ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา