งานวิจัยสาขาการจัดการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2560ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
แหล่งทุน
1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในกรุงเทพของ นักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560นาย สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2การพัฒนาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือ กรณีศึกษา : แรงจูงใจ การวางแผน และ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยประเภทขับรถเที่ยวเอง
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560
นางสาว ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา