งานวิจัยสาขาการจัดการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561


  ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
  ปีงบประมาณ 2561
  ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
แหล่งทุน
1.พฤติกรรมการเดินทางโดยรถไฟ ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้โดยสารคนไทยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางรถไฟ
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561นางสาว ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชีย
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3การพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว ญานิกา ชื่นตะโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว สุภัคศิริ ปราการเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา